Selectiecriteria

De CGML heeft selectiecriteria geformuleerd. Of een object behoudenswaard is, hangt o.a. van de volgende factoren af:

Gaafheid
Architectonische waarde
Cultuurhistorische waarde
Het streekeigene
Beeldbepalende waarde
Belendende bebouwing
Samenhang tussen landschap en bebouwing
De mate waarin het object uniek is

Deze criteria dienen in hun onderlinge samenhang te worden bezien.